Sprzedaż spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki

Adam Szurpicki            16 grudnia 2018            Komentarze (0)

Chciałbym opisać Ci jeden z problemów prawnych, z którym spotykają się moi Klienci. Na szczęście sprawy te dzięki właściwym działaniom nie mają swego finału w sądzie lub przed organami Inspekcji Farmaceutycznej, ale oczywiście mogłyby. Wpis „ku przestrodze”.

Trzeba się dwukrotnie zastanowić przed podejmowaniem pewnych decyzji, aby skutki nie okazały się tragiczne. Warto czasem pokusić się o konsultację, aby w rezultacie nie stracić czasu i pieniędzy.

Do rzeczy. 🙂

Spółka chciała dokonać zmiany zezwolenia w zakresie firmy spółki (zaznaczam, że była to spółka jawna). Nic nadzwyczajnego. Przecież tak się nieraz dzieje. Podjęto uchwałę celem zmiany umowy spółki, wypełniono obowiązki w Krajowym Rejestrze Sądowym i spółka otrzymała zmianę wpisu.

Po złożonym wniosku o zmianę zezwolenia, Wojewódzki Inspektor wezwał podmiot do przedstawienia oświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty przez wspólnika, który pojawił się w nazwie spółki. Przeprowadzone zmiany były  wynikiem nabycia praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej.

Spółka podniosła, że uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki przed wejściem w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (ADA), która to wprowadziła przepis obligujący, aby w spółce jawnej występowali wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i 4 b ustawy o izbach aptekarskich.

Inspektorat ostatecznie odmówił spółce zmiany zezwolenia. Wspólnicy podjęli decyzję o odwołaniu.

Co na to Główny Inspektorat?

GIF odwołał się do przepisów obowiązujących w chwili wydawania decyzji zmieniającej – czyli obecnych regulacji. Wskazał także, że z uwagi na brak wyraźnej regulacji w przepisach intertemporalnych (przejściowych) trzeba stosować przepisy prawa farmaceutycznego aktualnie obowiązujące.

Z uwagi na to, że Spółka wystąpiła o zmianę firmy w związku ze zmianą wspólnika, którego nazwisko znajduje się w nazwie  organ zobligowany był zbadać, czy tenże wspólnik jest farmaceutą w kontekście brzmienia art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne.

Dodam, że w takim przypadku badanie organu spełnienia obowiązków nałożonych przez prawo w postępowaniu o zmianę zezwolenia podyktowane jest zakresem wniosku. W tym przypadku firmy.

Inspekcja nie badała np. czy pozostali wspólnicy są  farmaceutami.

Hipotetyczne mogłaby, ale znajdują tu zastosowanie reguły prawa administracyjnego i związania organu wnioskiem strony. To znaczy, że nie mogła rozszerzać zakresu postępowania w kontekście zgodność z prawem farmaceutycznym całej działalność spółki.

Główny Inspektor utrzymał decyzję w mocy. Wskazał, że jeśli występujesz o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki musisz spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.

Jak widzisz, nie możesz zapomnieć, że nowe przepisy mają zastosowanie do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie „ADA”.

Zarząd sukcesyjny w aptece

Adam Szurpicki            29 listopada 2018            Komentarze (0)

25 listopada 2018 r. to bardzo ważna data dla jednoosobowych działalności gospodarczych w ramach których prowadzone są  apteki !

Właśnie tego dnia weszły w życie zmiany rozszerzające katalog osób, które po śmierci osób fizycznych prowadzących apteki mogą zwrócić się o wydanie lub zmianę zezwolenia.

Zostały one wprowadzone  do ustawy prawo farmaceutyczne i są konsekwencją uchwalonej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629).

Zapisy znalazły odzwierciedlenie w kilku zmienionych artykułach ustawy. Zwróć proszę uwagę przede wszystkim na art. 37 an (gdzie mowa o promesie) i art. 104 (wygaśnięcie zezwolenia).

W pierwszym z przywołanych artykułów umożliwiono dalsze ubieganie się o zezwolenie, gdy przedsiębiorca uzyskał promesę i w okresie jej ważności zmarł.

W tymże okresie nie można odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie właścicielowi przedsiębiorstwa w spadku albo jeżeli przedsiębiorca był wspólnikiem spółki cywilnej innemu wspólnikowi tej spółki, jeżeli przedłoży on pisemną zgodę właścicieli przedsiębiorstwa w spadku (w rozumieniu art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym) na udzielenie mu tego zezwolenia, chyba że:

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy, albo

2) właściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie, albo

3) właściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem, albo

4) jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Z kolei w art. 104 wskazano, że w przypadku śmierci zezwoleniobiorcy, zezwolenie nie wygasa:

1) jeżeli chociażby jeden z jego spadkobierców, jego małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, lub osoba, która nabyła przedsiębiorstwo lub udział w nim na podstawie zapisu windykacyjnego, spełnia warunki ustawowe i nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności wyłączające uzyskanie zezwolenia – dotoczy osób będących farmaceutami,

2) przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli chociażby jeden z jego spadkobierców, jego małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, osoba, która nabyła przedsiębiorstwo lub udział w nim na podstawie zapisu windykacyjnego albo zarządca sukcesyjny, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, spełnia warunki ustawowe i nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności wyłączające uzyskanie zezwolenia – dotyczy osób niebędących farmaceutami.

Zmiany powyższe wiele ułatwiają. Szczególnie, że do śmierci przedsiębiorcy może dojść nagle, niespodziewanie.

Chociażby możesz nabyć aptekę, a przed przeniesieniem zezwolenia sprzedający umiera. Po prostu życie…. Przecież apteki to  firmy często rodzinne i wielopokoleniowe.

Nie wszyscy są farmaceutami, jednak mają przynajmniej możliwość kontynuowania działalności przez jakiś okres i podjęcia decyzji: zbycia apteki lub wygaszenia zezwolenia.

Do zarządu sukcesyjnego będę jeszcze wracał !

Podcast dla farmaceutów i nie tylko

Adam Szurpicki            04 października 2018            2 komentarze

Dziś krótko i na temat.

Aby żyło się nam wszystkim lepiej, rozpocząłem nagrywać podcasty pod nazwą Legalna Apteka. 🙂

Linki do nagrań będę zamieszczał pod wpisami, a dodatkowo dostępne będą tutaj.

Pomyślałem, że może łatwiej Ci będzie posłuchać krótkiego nagrania np. jadąc samochodem, niż czytać wpis na telefonie lub komputerze.

Będziesz po prostu miał wygodniej. A o to w dzisiejszych czasach przecież chodzi. Powinno być szybciej, sprawniej i dostępniej.

Pierwszy odcinek dotyczy kupna/sprzedaży apteki ogólnodostępnej. Temat już przeze mnie poruszany, taki na rozgrzewkę.

Wpis odnajdziesz tutaj.

Tak to właśnie będzie wyglądało -niektóre z moich wpisów będą miały formę pisemną oraz nagrania audio.

Z racji tego, że jest to pierwszy odcinek i zupełna nowość dla mnie, proszę Cię o wyrozumiałość.

Jeśli Ci się spodoba, wciśnij kciuk w górę na stronie Facebook lub na innym medium społecznościowym.

Miłego słuchania!

Nowelizacja prawa farmaceutycznego

Adam Szurpicki            10 sierpnia 2018            Komentarze (0)

Skoro tyle się dzieje w legislacji, nie mogłem nie wspomnieć o obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2018 r. przepisach znowelizowanej ustawy prawo farmaceutyczne.

Jedną z ważniejszych zmian jest rozszerzenie zakazu prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej związanej z nabywaniem produktów leczniczych przez jednego przedsiębiorcę.

Wprowadzono nowy katalog działalności, których nie można łączyć z prowadzeniem hurtowni oraz katalog działalności, których prowadzenie uniemożliwia jednoczesne prowadzenie apteki.

Co istotne dla Ciebie, to w przypadku złożenia wniosku o udzielenia zezwolenia na prowadzenia apteki musisz dodatkowo złożyć oświadczenie, że:

  1. nie jesteś wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ani nie wystąpiłeś z wnioskiem o wpis do tego rejestru,
  2. nie prowadzisz hurtowni farmaceutycznej lub hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych ani nie wystąpiłeś z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie,
  3. nie zajmujesz się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłeś z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy prawo farmaceutyczne,

Przewidziano również możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki w postaci papierowej. Uprzednio w ustawie istniał zapis dotyczący jedynie wersji elektronicznej.

Rozszerzono grono osób, które mogą podjąć pracę w charakterze inspektorów ds. obrotu hurtowego w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Mogą to być obecnie także pracownicy aptek ogólnodostępnych z co najmniej trzyletnim stażem.

Wprowadzono  definicję:

 1. osoby kompetentnej,

2. osoby odpowiedzialnej,

3. produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych.

Nałożono na wytwórców lub importerów produktów leczniczych obowiązek w zakresie dystrybucji produktów leczniczych stosowania wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Jedną z istotniejszych zmian co do przepisów karnych jest brzmienie art. 125 :

  1. „Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Tej samej karze podlega, kto podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą w zakresie:

1) wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego bez wymaganej zgody;

2) obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia.

Ustawodawca zmodyfikował brzminienie tego przepisu rozszerzając je na przypadki wykonywania działalności bez wymaganego zezwolenia. Uprzednio przepis sankcjonował wyłącznie jej podjęcie.

Kupno/sprzedaż apteki w postępowaniu upadłościowym

Adam Szurpicki            02 sierpnia 2018            Komentarze (0)

Na podstawie ostatnich konsultacji, których udzielałem moim Klientom, chciałabym nakreślić Ci pewne kwestie dotyczące przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, gdy nie masz wyboru i musisz złożyć wniosek o upadłość. W szczególności, gdy chciałbyś jednocześnie sprzedać aptekę jako przedsiębiorstwo i znalazłeś potencjalnego nabywcę.

Zacznijmy od tego, że jak każdy przedsiębiorca masz możliwość ogłoszenia upadłości. Nic w tym nadzwyczajnego, powiesz. Zgadzam się. Z jednym małym zastrzeżeniem. Głównym jednak źródłem Twego utrzymania jest przecież działalność apteki. W tym przypadku działalność reglamentowana.

Od pewnego jednak czasu istnieje możliwość skorzystania z tzw. przygotowanej likwidacji (pre-pack), w ramach której  może dojść do zbycia przedsiębiorstwa (lub  jego zorganizowanej części).

Na czym ona polega?

Pisząc w trzech żołnierskich zdaniach:

  1. Umożliwia ona sprawną sprzedaż majątku dłużnika na rzecz nabywcy w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.
  2. Pozwala na zachowanie ciągłości prowadzenia działalności i skorzystanie przez nabywcę z dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej.
  3. Mienie nabywane jest w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń.

Postępowanie takie co do zasady ma być szybsze i zmierzać do uzyskania wyższej ceny za zbywane przedsiębiorstwo niż w przypadku  upadłości likwidacyjnej na zasadach ogólnych.

Teraz najważniejsze – co na to Inspekcja Farmaceutyczna? Przecież należy przenieść zezwolenie.

Z pewnością wątpliwości są. Inspektoraty wielu takich przypadków nie analizowały.

Zwróć uwagę, że na podstawie przepisów prawa upadłościowego umowa sprzedaży przedsiębiorstw zawierana jest przez syndyka. Sąd w postanowieniu zatwierdza warunki sprzedaży. Inspekcja przy zmianie zezwolenia otrzymuje więc umowę podpisaną nie przez zezwoleniobiorcę. Dodatkowo istnieje obawa: czy w takim przypadku nie zaistnieje konieczność wygaszenia zezwolenia  na prowadzenie apteki?

Ja osobiście uważam, że takie nabycie powinno być respektowane przez Inspekcję. Przepisy prawa upadłościowego są szczególną regulacją, która narzuca pewne rozwiązania. To np. syndyk działa na rzecz upadłego.

Skoro ust. 2 art. 104a ustawy prawo farmaceutyczne stanowi, że stronami postępowania, są podmiot na rzecz którego zostało wydane zezwolenie i nabywca, to umożliwienie zmiany podmiotu i wydanie decyzji powinno być czynnością techniczną (po dokonanej sprzedaży) , o ile nabywca spełnia warunki nałożone ustawą – ogólnie rzecz biorąc jest farmaceutą.

Czas pokaże jaka praktyka się wykształci. Jednak bez postawienia pierwszego kroku, nie osiągnie się zamierzonego celu.